Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα Συμβούλια Επιλογής
Οι Διευθυντές       των σχολικών μονάδων επιλέγονται από τα περιφερειακά συμβούλια της περιοχής τους στα οποία συμμετέχουν επιπλέον και ένας σχολικός σύμβουλος και ένας διευθυντής σχολικής μονάδας της ίδιας περιφέρειας που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
           
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Βασικές προϋποθέσεις επιλογής
8 χρόνια εκπαιδευτική  προϋπηρεσία (δημόσια και ιδιωτική)
Διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας
Πιστοποιητικό επιστημονικής ή διοικητικής επάρκειας 
(δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)
Πιστοποίηση  επιπέδου 1 στις Νέες Τεχνολογίες
(δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)
Κριτήρια επιλογής
1. Επιστημονική και Παιδαγωγική συγκρότηση (έως 24 μονάδες)
Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα των επιστημών αγωγής ή της οργάνωσης-διοίκησης εκπαίδευσης : 6 μονάδες.

Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα των Επιστημών Αγωγής ή της οργάνωσης-Διοίκησης εκπαίδευσης ή στον επιστημονικό χώρο της αντίστοιχης ειδικότητας: 4 μονάδες.
Μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο: 3 μονάδες
Πτυχίο Α.Ε.Ι ή  Τ.Ε.Ι: 3 μονάδες
Πτυχίο Παιδ. Ακαδημίας ή σχολής Νηπιαγωγών εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό: 1 μονάδα.
ΣΕΛΔΕ , ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ : 1 μονάδα
Νέες τεχνολογίες, 1 επίπεδο: 2 μονάδες
Νέες τεχνολογίες, 2 επίπεδο: 3 μον ( σε περίπτωση κατοχής τίτλων  των δύο επιπέδων 1 και 2 μοριοδοτείται μόνο το επίπεδο 2 )
Ξένες γλώσσες: επίπεδο Β2: 1,5 μον , επίπεδο ανώτερο  του Β2: 2,5 μονάδες. (σε περίπτωση κατοχής δύο ή περισσοτέρων τίτλων στην ίδια γλώσσα, μοριοδοτείται η ανώτερη).  Δεύτερη ξένη γλώσσα μοριοδοτείται κατά το ήμισυ.
Υπηρεσιακή κατάσταση – Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία (έως 14 μονάδες)
Υπηρεσιακή κατάσταση (έως 8 μονάδες)  0, 50 μονάδα για κάθε έτος πέραν των 8 ετών εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στη διαδικασία
Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία (έως 6 μονάδες) 

Αναλυτικά:
α. άσκηση καθηκόντων Παρέδρου επί θητεία στο Π.Ι,  Περιφερειακού Δ/ντή, Σχολικού Συμβούλου, Δ/ντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου, Δντή Σχολείου, Υποδιευθυντή σχολείου, Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων,  Προϊσταμένου Δνσης ή τμήματος ΥΠΕΠΘ κλπ: 0,50 μονάδες ανά έτος και συνολικά  max 4 μονάδες
β. Συμμετοχή σε περιφερειακά συμβούλια, θέσεις διοίκησης δημοσίου τομέα, νομάρχη, δημάρχου κλπ 0,25 μονάδες ανά έτος και max 3 μονάδες
Συνέντευξη  (έως 15 μονάδες)
Η διαδικασία περιλαμβάνει : Εισήγηση από μέλος του Συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και προετοιμασία- παρουσίαση από τον υποψήφιο , ενώπιον του Συμβουλίου, ενός θέματος ( μελέτη περίπτωσης).
Το Συμβούλιο συνεκτιμά ακόμη:
 Α.  στοιχεία από το βιογραφικό του υποψηφίου τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά.
Β. Υπόμνημα του υποψηφίου το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.
Συμβολή στο Εκπαιδευτικό έργο  (έως 12 μονάδες)
Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις και δεν λαμβάνεται υπόψη  κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου